İlişkinize Huzur Getirmek İçin Büyü

iliskinize-huzur-getirmek-icin-buyuİlişkinize Huzur Getirmek İçin Büyü, birbirinizi sevseniz de sevdiğinizi düşünseniz de bu sevgilinin karşılıklı olduğuna inansanız da bir sorun vardır ki bu huzursuzluk vardır. bu sorunu ortadan kaldırmak için aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. Aşk büyüsü sevdiğiniz kişinin size aşık olmasını sağlar aldatılmazsınız terk edilmezsiniz. Evli kişiler içinde geçerlidir bu. Buradaki amaç yani aşk büyüsü yaptırdığınızda yaptıran kim olursa olsun yapılan kim olursa olsun aralarında aşk olur ayrılık olmaz aldatma olmaz terk etme olmaz.  Sizin çok sevdiğiniz kişinin de siz çok sevmesi için aşağıdaki büyüyü yapabilirsiniz. Bunun için iki adet mum lazım ve bu mumlardan birisine sizin adınız diğerine ise sevdiğiniz kişinin adı yazılır. Aşağıdaki dua 11 defa sevdiğiniz kişinin mumuna okunur. Kendi mumunuza 7 yasin okuyun. Mumları yakın aynı anda ve ikide bitip eriyip karışana kadar aşağıdaki dua okunur ve sürekli olarak niyet edilir.Dua budur: Ve ma esabeküm yevmeltekal cem’ani fe bi iznillahi ve li ya’lemel mü7minın.Ve li ya’lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı sebılillahi evidfeu* kalu lev na’lemü kıtalel letteba’naküm* hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma leyse fı kulubihim* vallahü a’lemü bima yektümun.Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn.Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde rabbihim yürzekun.Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun. İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Sevgilinle Arandaki Aşkı Alevlendirme Duası başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Share this post