Düşmanı perişan eden dua

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulu bimâ ünzile ileyhi mi’n-Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusüllh. Lâ nüferriku beyne ehadin mi’n-rusülih. Ve kâlû semî’nâ ve eta’nâ gufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr.Lâ yükellifu’llahu netsen ilâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me’k-tesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alel’llezîne min kablinâ, Rabbenâ vela tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu annâ, vağfir lenâ, ve’r-hamnâ, Ente Mevlânâ fe’n-surnâ ale’l-kavmi’l-kâfirin.

Sonuna kadar ve daha başka Allahu Tealanın kitabında bu yönde tavsif edilecek ve sayılacak daha birçok ayetler olmasına rağmen biz uzamasından korktuğumu ve kısa tuttuğumu ve işaretle yetindiğmiz için bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Çünkü işaret akıllı kimse için yeterlidir. İşte bu ismi azam enbiya ve mürselinden vaarid olagelmiştir. Sonra bizde Allahu Tealanın şu sözünde bu ismi azami görüyoruz.

“İnnellezine kaaluu rabbunallahu sümmestegamu tetenezzelü aleyhimul me-laaikeh.” Ve diyoruz ki bütün peygamberleri Allahu Tealanın yüce kitabına bu ismi azamla ilgili göz gezdirdikten sonra bütün esmai husnanın şüphesiz bu ismi azama sıhhat olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bir başka delil olarak sana rahman nedir diye sorulsa sen Allah’tır dersin. Yeri ve göğü geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bulutları ve yağmuru, denizleri ve ırmakları, gezeğenleri ve hayvanları, ağaçları ve cinleri, insanları ve melekleri, cenneti ve ateşi, ve bütün mahlukatı kim yarattı denilse sen yinebir ve tek olan yarattı dersin (El va-hidul ehad) Ve yine sorulsa kimdir bu bir ve tek olan (el vahidul ehad) böylece yine bir başka isme ihtiyaç duyulur. Ve o zaman sen o Allahtır dersin. Ve yine sorulsa Allah kimdir denilse artık cevab bitmiş hitab kesilmiştir. Ve bundan sonra ancak zorunlu olarak Allah demen gerekir. Bundan başka bir delil getirme veya kaçacak yer bulamazsın. Ancak ve ancak yapacağın şey bize teslim olmak ve vahidul kahhar olan Allahı ikrar etmektir. Çünkü o ismi azamdır ve bütün isimler ona döner. En iyisini Allah bilir.

“İnnema emruhu iza erade şey’en en ye-kule lehu kün feyekuun.

1-Ağız bağlama duası

Abdestli olarak 3 adet Ayetel Kürsi okuyorsunuz ve arkasından
‘Ya hayyu ya kayyum ya bediussemavati vel arz ya zülcelali vel ikram’ okuyup dua şu şekilde ediliyor:Ey Allahım (filanca kişinin) bana karşı dilini bağla ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyilikten başka bir şey konuşamasın.

2-Ağız bağlama diğer bir dua

* Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yerciun
*Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yübsirün
*Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yezekkerun
*vela yusiku ve sakahu ehadün
*kale ifritüm minel cinni ene atike bihi kable en teküme mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin
(buraya kadar olanları 21 kere oku)
*6 kere:Vallahu muhiytum
*3 kere:Yüridül acilete
*3 kere:el vahan
*3 kere:el acele
*3 kere: es saate
şeklinde okuyorsunuz

3-Yüze üflenecek
Tebebt suresini 6 kere ‘keseb’ e kadar okuyup 7.yi tamamen okuyup yüzüne üflüyorsunuz zalimin

4- Fatiha suresini 19 kere okuyup yüzüne doğru fark ettirmeden üflüyorsunuz

5-Zalime karşı Dualar
-Allahümme münzilel kitabi ve mücriyessehabi ve hazimel ahzabi ihzimhüm venşurna aleyna
-Allahü rabbüna ve rabbiküm lena ama lüna veleküm amaliküm la huccete beynena ve beyneküm Allahu yecmeu beynena ve ileyhil masir

6- 3 defa :Allahü Galibün
7 defa:Sübhanallahi ve teala amma yüşrikün(kasas 68)
1 defa: Ve rabbüke yalemü ma tükinne südurühüm ve ma yü linün (kasas 69)
1 defa:ve hüvallahü la ilahe illa hüve lehül hamdü fil üla vel ahireti velehül hükmü ve ileyhi türceün(kasas 70)

7-Düşmana karşı başka bir dua
Ya hüve ya men hüve Ya men la hüve illa hüve ‘ duası 50 defa okunur

8-Kureyş suresi 11 defa okunur

9-Zalime doğru üflenecek
Bismillahi ve billahi seneşuddu azudeke bi ahike ve necalu lekuma sultanen fela yesilune ileykuma bi ayatina entuma ve menittebeakumal galibun .7 defa okunup üzerlerine doğru üflenecek

10-31 defa Selamün Kavlen min rabbirrahim 1 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim okunup üzerilerine üflenecek

11-Şirin görünme meselesi
Bismillahirrahmanirrahim Selamün kavlen min rabbirrahim Vemtazül yevme eyyühel mücrimün 7 kere okuyup avucuna üfle ve yüzüne sür

12-Düşmana karşı 3 kere:Neruddu bikel adae min külli vichetin ve bil ismi termihim bu’di beşşelet okunur

13-İşlerin düzelmesi için

Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullah Ya kafi ya gani ya fettah ya zettavli ya mecit
okunur

Facebook Comments

Bir önceki yazımız olan Eşimin bana bağlanması için dua başlıklı makalemizde eşim bana çok soğuk, esim bana cok soguk davraniyor onu kendime baglamak istiyorum ve eşim bana soğuk davranıyor hakkında bilgiler verilmektedir.

Gelen Aramalar

  • kahru perişan etme duası
  • düşmanı helak eden dua
  • dusmani perisan etme duasi
  • düşmanın helakı için dua
  • düşmanı helak etmek için okunacak dua
  • düşmanın helak olması için dua
  • düşmanı helak etmek için en etkili dua
  • zalimi yok etmek için dua
  • birinin helak olması için dua
  • düşmanın helakı için okunacak dua

Share this post