Gelinin kaynanasını sevmesi için dua

1 veyada 2 kilo şekere 72 kevser süresini okuyun niyetlenin şekere üfleyin..bu şekeri habur tatlısı yani kek,pasta,kurabiye vs vs bunlarda kullanırkende çaydada kullanın..göreceksiniz sevdiğiniz veyada eşiniz ve yada baba oğul kaynana gelin vs vs aralarındaki muhabbeti..yaparken niyetinizi bozmayın itikatlı olun.

gelinin-kaynanasini-sevmesi-icin-dua

Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yehdiküm fi zulümatil berri vel bahr. Men yehdillahü fehüvel mühtedi. Allahü nuris semavati vel ardı meselü nurihi kemişkatin fiha misbahun elmisbahu fi zücacetin ezzücacetü keenneha kevkebün dürriyyün yükadü min şeceretin mübareketin zeytünetin la şarkiyyetin ve la ğarbiyyetin yekadü zeytüha yüdıü ve lev lem temseshü narun nurun ala nurin yehdüllahü nurihi men yeşaü ve yadribüllahül emsale linnasi vallahü bikülli şeyin alim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyya kena’büdü ve iyya kenestein. İhdinas sıratal müstakim. Sıratellezine enamte aleyhim. Ğayril ma’dubi aleyhim veladdallin.

2

Gönül bağı Muhabbet için dua

Bir kimsenin burcu Hamel ise gezegeni Merih, cinsiyeti erkek olup anasırı ateştir. Bu burca mensup olan kişinin vücuduna temas etmiş elbise parçasına aşağıdakileri Salı günü yazdıktan sonra, yazdığımda ateşte yakarsan olacak olan acaiblikleri görürsün. Yazılacak olanlar budur

muhabbet-duasiVav he üç he he dokuz beş altı üç sekiz üç yedi yedi bir bir bir beş altı üç beş bir he he he bir bir bir he üç dokuz yedi dokuz lamelif he bir üç altı bir bir bir Summün bükmün umyün fehüm la yerciun. Ala ışki mehabbete fülanete binti fülanete ala hubbi fülan ibni fülanete.

Bir kimsenin burcu Sevr ise gezegeni Zühre, cinsiyeti dişi olup, anasırı topraktır. Bu burca mensup olan kişi için, aşağıdakileri yazıp matlubunun kapısı eşiğine gömersen olacak olan acaiplikleri görürsün.

Yazılacak olanlar budur :

gonulbagi

He he üç lamelif dokuz sin ayın iç altı beş beş altı iç iki bir bir bir dokuz dokuz beş sin ayın sin nun sat üç bir bir bir altı üç he he bir bir bir üç bir bir iki beş dört altı sekiz sekiz sekiz üç yedi dokuz dokuz beş dokuz beş altı bir bir üç bir bir ayın beş Ala mehabbeti ışkı fülan ibni fülanete ala hubbi fülanete binti fülanete .

Bir kimsenin burcu Cevza ise, yıldızı Utarid, cinsiyeti erkek olup, anasırı Havadır. Bu burca mensup olan kişi için, Çarşamba günü güneş doğduktan sonra aşağıdakileri yazıp, havaya asarsın.

 

Bir bir bir mim mim üç altı he he üç altı üç altı üç dokuz üç bir bir bir altı üç yedi sekiz üç dokuz dokuz üç beş beş altı üç sekiz bir bir üç bir beş dokuz bir beş altı üç bir bir sekiz üç sekiz sekiz üç bir bir altı altı lamelif lamelif Ahriktü kalbe fülanete binti fülanete ala hubbi fülan ibni fülanete.

Bir kimsenin burcu Esed ise gezegeni Şems, cinsiyeti erkek olup, anasırı ateştir. Bu burca mensup olan kişi için, Pazar günü öğlen vakti aşağıdakileri yazıp, yazdığını ateşte yakarsın.

Yazılacak olan budur :

2He he he lamelif üç dokuz sin ayın üç sin sat mim dokuz dokuz beş altı iki tı tı üç altı dokuz bir bir bir üç beş altı üç bir altı üç bir sekiz üç bir bir altı he he he iki mim sin nun altı üç bir altı üç sekiz Aleyküm Ya Habekahan Ya Sayman ve Tuşükin ala ışkı mehabbeti fülan ibni fülan.

Herkesin Okuduğu Geri Getirme Duası

herkesin-okudugu-geri-getirme-duasiHerkesin Okuduğu Geri Getirme Duası, bir çok kişinin ayrıldığı eşini sevgilisini geri getirmek için okuduğu bir duadır bu. Duaların dışında eğer bir kişinin size gelmesini aşık olmasını size yalvarıp aşk dilenmesini istiyorsanız yapacağınız en doğru ve en güzel şey aşk büyüsü yaptırmaktır. Papaz büyüsü aşk büyüsü size yardım edebilecek en doğru yoldur unutmayın. Herkesin Okuduğu Geri Getirme Duası konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki duadan da yararlanabilirsiniz. Yandaki vefki yazın ve aşağıdaki duayı vefk üzerine okuyun.Dua budur: İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra.İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma.Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına.Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye’huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte’ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye’huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına.Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme’nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü’minıne kitabem mevkuta.Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te’lemune fe innehüm ye’lemune kema te’lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alımen hakıma.İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma.Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma.Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya’melune mühıyta.Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla.

Karınla Kavuşma Büyüsü

Karınla Kavuşma Büyüsü, karınızın sizden ayrılması yada ayrı yaşaması sizi üzüyorsa onunla birleşmek için aşağıdaki duayı 21 defa karınızın yiyeceği bir şeye okuyun ve bunu 11 gün boyunca yapın. Dua budur: Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun.Fe keyfe iza cema’nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun.Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.La yettehızil mü’minunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın* ve mey yef’al zalike fe leyse minallahi fı şey’in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr.