Bağlamak İçin

Bu mevzu sahih ve mücerrebdir. Bizden bir kere çıktı ve senin zimmetine girdi. Sende bunu cahil kimselere sakın öğretme!

Bunun için: Kırmızı ipekten bir ip al ve ipin üzerine yedi düğüm at. Her düğümü bağlarkende aşağıdaki Azimeti yedi (7) defa oku. Yedi düğümü bağladıktan sonra, ipi Ummal (Kına çiçeği tohumu) ile buhurla. Siyah bir bez üzerine aşağıda gelecek olan tılsımatı yazdıktan sonra, okumuş olduğun ipi bezin içine sar. Daha sonra bunu bir Keçi boynuzunun içine koy. Bağlamak istediğin kişiyi bu boynuzun üzerinden geçirt. Geçirttikten sonra boynuzu sahibi bilinmeyen bir mezara göm. Zina eden erkek asla birleşemez.

Her düğüme yedi defa okunacak Azimet budur:

baglamak-icin

Erkekliği bağlı olanı çözmek için dua

Matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçasına Esma-i seba dan şu üç ismi:

bag

ve matlubunun ismini hurufu mukatta’ olarak yaz. Ama bu ameli Pazar gününe denk gelen arabi ayın üçüncü gecesi yaz. Yazdıktan sonra yeni bir kandilde katran ile fitil gibi yaparak yak. Matlubun seri bir şekilde yanına gelir. Yanına geldiği zaman, kandili söndürüp soğuk su içine koyki, matlubun istirahat etsin. Daha sonra Esmai sebayı Karga kanı ile

bag2

Nezele mines sema-i melekün min demin rakibün ala feresin min demin biyedihi arinun min demin yadribüd deme kezalike nenzeku fülanete binti fülanete.bir defa oku. Sonra yazdığın bu kağıdı suda ıslatıp, yazıyı su ile ezdikten sonra, bu suyu matlubuna içirirsen bu tesirden kurtulur.Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (kullanmak) onların usülüne uyarsan, bütün amellerin sahih olur.

Esma-i sebanın şartı, isimler şu harflerle yazılır:

bag3

Eşimi nasıl kendime bağlayabilirim dua

esmalari cumagecesi allah rizasi icin kilinacak 2 rekat namazdan sonra bir kac adetkaya tuzu üzerine asadaki yazacagim ayeti kerimeyi kimin niyetine 313 defa okunarak atese atilirsa hakinda yapilan kisiye karsi derin bir sevgi ask meydana gelir….. kayatuzu 3-7 tane olsun 3-7 gün yapınız BESMELE VE DARABE LENA MESELEV VE NESIYE HALKAH KALE MEY YUHYIL IZAME VE HIYE RAMIM AMIN…. selametle burayada yazılan yasini 78 ayetidir

esimi-nasil-kendime-baglayabilirim-dua

Kadınları kendine çekme duası

Söz geçiremediğiniz, sizi hiç dinlemeyen ve kötü alışkanlıklarından bir türlü vazgeçmeyen kimse için hazırlanan etkili bağlama yöntemlerinden birisidir. O kimsenin size aşk ve muhabbet ile bağlanması yönünde hazırlanır. Sözünüzden çıkmaz sizi dinler ve isteklerinize razı gelir. Bir de bu uygulama için niyet edilip okunması gereken dualar vardır. Dilerseniz aşağıdaki duayı … vaktinde … kere okuma yapabilirsiniz. Dua şu şekildedir:

Beldene düşman girmemesi için beldenin ortasında kıbleye dönüp gözlerini kapatarak “Kadr sûresini” (inna enzelnânu fî leyleti’l-Kadri…)

oku. Sonra Doğu tarafına dönüp aynısını, sonra Batı yönüne dönüp aynısını, sonra deniz tarafına dönüp aynısını, sonra göğe doğru dönerek aynısını, sonra yere doğru aynısını yap ve her yönde bir defa oku. En sonunda doğu tarafına dönerek şunu oku:

“Allahümme innî estevdiuke ehle hazihi’l-karyetl kebirehüm ve sagîrehum ve zeke-rehüm ve ünsâ-hüm ve ahrârehüm ye abî-dehüm ve ibilehüm ve bakarahum ve ğane-mehum.” Sonra herbir yöne ayrı ayrı dönüp şunu söyle:

Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fîkabdatike. Nâsiyetî biyedike. Mazın fiyye hükmüke. Adlün fiyye kadâuke. Es’elüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke ev iste’serte bihî ilmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’âne nûra sadrî ve rebî’a kalbî ve celâe hüznî ve zehâbe hemmî.

Düşmanı perişan eden dua

Bismillahirrahmanirrahim

Amenerrasulu bimâ ünzile ileyhi mi’n-Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusüllh. Lâ nüferriku beyne ehadin mi’n-rusülih. Ve kâlû semî’nâ ve eta’nâ gufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr.Lâ yükellifu’llahu netsen ilâ vüs’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ me’k-tesebet. Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesînâ ev ahta’nâ, Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alel’llezîne min kablinâ, Rabbenâ vela tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fu annâ, vağfir lenâ, ve’r-hamnâ, Ente Mevlânâ fe’n-surnâ ale’l-kavmi’l-kâfirin.

Sonuna kadar ve daha başka Allahu Tealanın kitabında bu yönde tavsif edilecek ve sayılacak daha birçok ayetler olmasına rağmen biz uzamasından korktuğumu ve kısa tuttuğumu ve işaretle yetindiğmiz için bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Çünkü işaret akıllı kimse için yeterlidir. İşte bu ismi azam enbiya ve mürselinden vaarid olagelmiştir. Sonra bizde Allahu Tealanın şu sözünde bu ismi azami görüyoruz.

“İnnellezine kaaluu rabbunallahu sümmestegamu tetenezzelü aleyhimul me-laaikeh.” Ve diyoruz ki bütün peygamberleri Allahu Tealanın yüce kitabına bu ismi azamla ilgili göz gezdirdikten sonra bütün esmai husnanın şüphesiz bu ismi azama sıhhat olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bir başka delil olarak sana rahman nedir diye sorulsa sen Allah’tır dersin. Yeri ve göğü geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı, bulutları ve yağmuru, denizleri ve ırmakları, gezeğenleri ve hayvanları, ağaçları ve cinleri, insanları ve melekleri, cenneti ve ateşi, ve bütün mahlukatı kim yarattı denilse sen yinebir ve tek olan yarattı dersin (El va-hidul ehad) Ve yine sorulsa kimdir bu bir ve tek olan (el vahidul ehad) böylece yine bir başka isme ihtiyaç duyulur. Ve o zaman sen o Allahtır dersin. Ve yine sorulsa Allah kimdir denilse artık cevab bitmiş hitab kesilmiştir. Ve bundan sonra ancak zorunlu olarak Allah demen gerekir. Bundan başka bir delil getirme veya kaçacak yer bulamazsın. Ancak ve ancak yapacağın şey bize teslim olmak ve vahidul kahhar olan Allahı ikrar etmektir. Çünkü o ismi azamdır ve bütün isimler ona döner. En iyisini Allah bilir.

“İnnema emruhu iza erade şey’en en ye-kule lehu kün feyekuun.

1-Ağız bağlama duası

Abdestli olarak 3 adet Ayetel Kürsi okuyorsunuz ve arkasından
‘Ya hayyu ya kayyum ya bediussemavati vel arz ya zülcelali vel ikram’ okuyup dua şu şekilde ediliyor:Ey Allahım (filanca kişinin) bana karşı dilini bağla ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyilikten başka bir şey konuşamasın.

2-Ağız bağlama diğer bir dua

* Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yerciun
*Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yübsirün
*Sümmün Bükmün ümyün fehüm le yezekkerun
*vela yusiku ve sakahu ehadün
*kale ifritüm minel cinni ene atike bihi kable en teküme mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin
(buraya kadar olanları 21 kere oku)
*6 kere:Vallahu muhiytum
*3 kere:Yüridül acilete
*3 kere:el vahan
*3 kere:el acele
*3 kere: es saate
şeklinde okuyorsunuz

3-Yüze üflenecek
Tebebt suresini 6 kere ‘keseb’ e kadar okuyup 7.yi tamamen okuyup yüzüne üflüyorsunuz zalimin

4- Fatiha suresini 19 kere okuyup yüzüne doğru fark ettirmeden üflüyorsunuz

5-Zalime karşı Dualar
-Allahümme münzilel kitabi ve mücriyessehabi ve hazimel ahzabi ihzimhüm venşurna aleyna
-Allahü rabbüna ve rabbiküm lena ama lüna veleküm amaliküm la huccete beynena ve beyneküm Allahu yecmeu beynena ve ileyhil masir

6- 3 defa :Allahü Galibün
7 defa:Sübhanallahi ve teala amma yüşrikün(kasas 68)
1 defa: Ve rabbüke yalemü ma tükinne südurühüm ve ma yü linün (kasas 69)
1 defa:ve hüvallahü la ilahe illa hüve lehül hamdü fil üla vel ahireti velehül hükmü ve ileyhi türceün(kasas 70)

7-Düşmana karşı başka bir dua
Ya hüve ya men hüve Ya men la hüve illa hüve ‘ duası 50 defa okunur

8-Kureyş suresi 11 defa okunur

9-Zalime doğru üflenecek
Bismillahi ve billahi seneşuddu azudeke bi ahike ve necalu lekuma sultanen fela yesilune ileykuma bi ayatina entuma ve menittebeakumal galibun .7 defa okunup üzerlerine doğru üflenecek

10-31 defa Selamün Kavlen min rabbirrahim 1 defa La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim okunup üzerilerine üflenecek

11-Şirin görünme meselesi
Bismillahirrahmanirrahim Selamün kavlen min rabbirrahim Vemtazül yevme eyyühel mücrimün 7 kere okuyup avucuna üfle ve yüzüne sür

12-Düşmana karşı 3 kere:Neruddu bikel adae min külli vichetin ve bil ismi termihim bu’di beşşelet okunur

13-İşlerin düzelmesi için

Sübhanallahi vebihamdihi sübhanallahil azim ve bihamdihi estağfirullah Ya kafi ya gani ya fettah ya zettavli ya mecit
okunur

Eşimin bana bağlanması için dua

Bu amele başlarken bedenin, elbisen ve mekanın temiz olsun. Bu mevzu icabette seridir. Bu amelin ruhanisi büyük Meliklerden bir Melik tir.

Perşembe günü siyah bir Tavuk yumurtası üzerine aşağıdaki hatemi yazıp, yumurtayı Lüban ve Cavi ile buhurladıktan sonra, ateşli küle göm. Matlubun seni çok şiddetli bir şekilde sever.

Yumurta üzerine yazılacak hatem ve dua budur:

Eşimin bana bağlanması için duaBismiiiâhirrahmânirrahîm. Liitahtîi mehtahtîi kahtaytii fehtaytîi nehhattîi cehhattîi iahhattîi Aiiâhü iâ iiâhe iiiâ hüvei hayyui kayyûm. Lâ te’huzühü sinetün ve iâ nevm. Lehü mâ fîs semâvâti ve mâ fîi ard. Men zeiiezî yeşfeu ındehü iiiâ bi iznihi ya’iem. Mâ beyne eydîhim. ve mâ haifehüm. Ve iâ yuhîtûne bi şeyin min limihi iiiâ bimâ şâ’. Ve sia kürsiyyühüs semâvâti vei arda ve iâ yeûdühü hıfzihümâ ve hüvei aiiyyüi azîm. Lev enzeinâ hâzai kurâne aiâ cebeiin ieraeytehü hâşian mütesaddian min haşyetiiiâhi ve tiikei emsâiü nadribühâ    iinnâsi    ieaiiehüm

yetefekkerûn. Hüvaiiâhüiiezî iâ iiâhe iiiâ hüve âiimüi ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahîm. Hüvaiiâhüiiezî iâ iiâhe iiiâ hüve ei meiiküi kuddûsüs seiâmüi mü’minüi müheyminüi azîzüi cebbârüi mütekebbirü sübhânaiiâhü    ammâ yüşrikûn.

Hüvaiiâhüi hâiikui bâriui musavviru iehüi esmâüi hüsnâ yüsebbihü iehü mâ fîs semâvâti vei ardı ve hüvel azîzil hakîm.

Bu hirzi saralı üzerinde taşırsa, Cin bir daha Allah’ın izniyle hastaya dönmez ve hasta sara illetinden kurtulur. Saralının üzerine 21 defa okunacak azimet budur:

Eşimin bana bağlanması için dua

Sevdiğini Bulmak İçin Dua

Tecrübe ile faydası görülmüştür. Siyah bir kavanoza yazarak içerisine yedi adet biber, yedi adet sarımsak, yedi adet aspur tohumu, yedi tane hurma kurusu, yedi yarça tu, ve yedi insan tırnağı koyarak ağzını kapat ve mumla. Sonra kavanozu bir şeyin içerisine koyarak bir zira’ kadar derinliğe koy.. Ayrıca üzerine bir ateş yak Ateş yanıp soğuyana kadar bekle ve Kavanozu göm. Bu işi issiz veya karanlık bir evde yapmalısın. Yazılacak şey şudur:

İnnallahu yümsi-kü’s-Semâvâti ve’l-arzi en tezûla vele im zâleta in emsekehüma men ehadün min ba’dihi. İnnallahe kâne halîmen Gafûra. Kâlû ya zelkarneyni inne ye’cûce ve me’-cûce müfsidûne fi’l-arzi. Fema’staü en yezharühu ve-ma’stetaû lehü nekba…” Azimet tamam oldu. Bunu Cumartesi günü Zühal saatinde yazmalısın. Yazarken yanında mavi mukte ve amber tütsüsü bulunmalıdır. Yazarken şunu söyle:

sevdiginibulmaduasi“Uktülû fülan bin fülâne vav tı sîn li sevtın sîn el-mütevekkilûn bi sa’ati’l-leyli ve’n-nehhar ve bi hürmeti el-melekü’r-rûhanî rûsâyil” bunun ile yedi defa kasem et. Sıhhati tecrübe edilmiştir. Allah için olsun bunu israf etme. Basit şeyler için de kullanma, en iyisini Allah bilir.

Karınla Kavuşma Büyüsü

Karınla Kavuşma Büyüsü, karınızın sizden ayrılması yada ayrı yaşaması sizi üzüyorsa onunla birleşmek için aşağıdaki duayı 21 defa karınızın yiyeceği bir şeye okuyun ve bunu 11 gün boyunca yapın. Dua budur: Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun.Fe keyfe iza cema’nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun.Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.La yettehızil mü’minunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın* ve mey yef’al zalike fe leyse minallahi fı şey’in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr.