Sevgilimin beni kiskanmasi için dua

Bismillâhirrahmânirrahıym* EE hamdü lillâhi rabbii âlemiyn* Er rahman ir rahıym* Mâliki yevmid dîn-* Îyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn* İhdınas sırâtaİ müstekıym* Sırâtatlezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim velad dallın* Fe asellâhü en yediye bil feth* in testeftihû fe kad câekümül feth* Fe fetahnâ aleyhim ebvâbe külli şey1* Ve ındehû mefâtihul ğayb* Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavmtnâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn* Ve lev fetahnâ aleyhim bâben mines semâi fe zallû fihi yavrucun* Rabbi inne kav mî kezzebûn* Feftah beyni ve beynehüm fethâ* Ve yekûlûne meta hâzel fethu in kuntum sâdikıyn* Kul yevmel fethi lâ yenfeullezîne keferû îmânehüm* kul yecme’u beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakkı ve hüvel fettâhul aliym* Mâ yeftehıllahü linnasi min rahmetin fe lâ mümsike iehâ* Hattâ izâ câûlıâ ve fütihat ebvâbühâ* İnnâ fetahnâ leke fethan mübiynâ* Ve esâbehüm fethan kariybâ* Fe fetahnâ ebvâbes semâi bi mâin m ün hem ir* Lâ yestevî men enfeka min kablil feth* Nasrun minellâhi ve fethun kariyb* Ve fütihatis semâii fe kânet ebvâbâ* İzâ câe nasrullahi vel feth* Ve raeyten nâse yedhulûne fî dtnillâhi efvâcâ* Fe sebbıh bi hamdi rabbike vestağfırh* İnnehû kâne tevvâbâ*

Yukarıda yazılı ayeti kerimeleri yeni ve kalaylanmış bakır bir sahana yazıp su ile sildikten sonra bağlı otan eşler hem yıkanır hem de içerlerse biiznillah bağlan çözülür.Mümkün olursa ayrıca iki nüsha halinde yazıp eşler üzerlerinde taşırlarsa çok faydasını görürler.

Günlük bir yumurtayı temizce yıkadıktan sonra aşağıda yazılı esmaları yazıp öd, günlük, aslibend veya sakızla buhurladıktan sonra ucundan bir çivi İle küçük bir delik açıp sıcak küle gömülür ve bu sıcaklık bir hafta müddetle devam ettirilirse, matlup kimse çok şiddetli bir şekilde teshir edilir.

CELP-ETMEK

bir kızı kendime nasıl aşık ederim dua

Aldığım birçok mektuptan bağlanmış olduklarından şikayetçi okurlarımın olduğunu anlıyorum. Ben de bu husus da kendilerine yardımcı olmak ümidi ile aşağıda dört beş tertip yazacağım.

Sayın okurlarım .

Aynı hastalığa mübtela kimselere verilen aynı ilaç hastaya iyi gelmeyebilir. Havaslar da böyledir. Bu İtibarla birinden fayda görülmezse diğerlerini de denemek gerekir.Çünkü çözümün birçok usulleri olduğu gibi bağlamanında birçok yollan var. Hangisinin fayda edeceği peşinen bilinmediği için başka usulleri de denemekte fayda vardır.

bir kızı kendime nasıl aşık ederim dua

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm. Sübhâne fâli-ku’l-isbâh… Allahümme bi hakki ismi’l-A’-zam ve bi hakki Havva ve Âdem ve bi hakki Mûsa el-Kelim ve İsa bin Meryem aleyhis-selam ve bi hakki Muhammed sal lal lah u aleyhi ve sellem ve bi hakki esmâi’s-sema-niyyeti’l-mektûbeti alâ kalbi’şşemsi ve bi-hakki esmâi’s-semâniyyeti’l-mektûbeti ala kalbi’l-kamer, ve bi hakki’l-esmâi’l-hüsna el-mektûbeti alâ süra-diki’l-arşi ve bi hakki es-semâniyyete’l-esmâi’l me-tübeti alâ ceb-heti Cebrail Sübhâne mükevvinü’l-eşya bi kudretihi ve halıkı’l-arşi bi kudretihi, Al-lahü-mme innî es’elüke illa istehdemtüve is-tettatü ve’s-tahdertü’l-meymûne’l-mezhebi ve’l ebrak ve’dde-rhemi ve’t-tebşak ve etû-su ve’l-hâtifu ve’steta’te-hümve’stahderte-hüm bil evveline ve’l âhirine….” “İn kânet illa sayhaten vâhideten fe izâ hüm cemîun ledeyna muhdarûn. innehü min Süleymâne ve innehü bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim. ella ta’lü aleyye va âtânî müslimin. Eynemâ tekûnû ye’ti bikûmu’llahu cernían. İnnallahe alâ külli şey’in Kadîr. ve lekad alimte’l-cennete innehüm lemuhdarûn uhdirû” Üç defa “Ya ma’şere’l-ervâhi’r-rühahiyyeti min haydü ma küntümfî sehlin fi cibalin ev fi fey-afî ve fi kifarin ev zillin ev harûrin ev fi zulmetin ev fî nûrin esteînu billâhi aleyküm ve bi’l-esmail-izâmi ve bi’l-enbiyâi’l-kirâmi felâ halâse le küm minnî’yevme fe inlem tuhdiru ve lutîu ve illa sallatta aleyküm melâiketen ğilâzen şedîden…. yü’merün “kavline kadar “ve hüm Cebraîlu ve Mîkâilu ve Urafîlu ve Azraîlu ve Derdiyaîlu ve Semkiyayîlu ve Nevaîlu ve sasayîlu ve Şastaîlu tücirrukkim ve tushibükum sahben anîfen hubencenin-en…” “Ya ma’şere’l cinni ve’l-insi in iste-ta’tüm min aktari’s-semâvâti ve’l arzi fenfüzû. Ve âtûni min külli ficcin amîk. Yevme yuhre cune mine’l-ecdasi sirâan keenne-hüm… nusubin yüfidün” Kavline kadar, “ve hameleti’l-arşu ve’l-cibâlu… fe hiye yevme izin vahiyeh. Ve’l-mekkü alâ ercâihen kelimesine kadar, “ecîbu ya ma’şere’l-erva-hi…” “ve in kânet illa sayhaten vâhideten fe iza hüm cemîun ledeyna muhdarûn” “ve hu-şire… yuzeûn” kelimesine kadar, “ve ci’na biküm lefîfa. Ve câet sekretü’l-mevt… sâikan ve şehîd” kelimesine kadar. “İnnehü min Süleymâne ve innehü bismillahi’r-Rahmâ-ni’r-Rahîm ellâ ta’lû aleye ve âtünî müslî-min. Eyne matekûnu yeti bikümillahu cemîan. İnnallahe alâ külli şey’in Kadîr. Ve kâne’l-lâhu alâ külli şey’in muktedira” “vela havle velâ kuvvete illa billahi’l Aleyyi’l-Azîm. Ve sallallahu alâ seyyidina Mu-hammed ve âlihi ve sahbihi ve sellim.

Şeklin etrafına harfleriyle (ayrık harfler halinde) ayetel-Kürsi’yi yaz mendilin şekli şöyledir.

Ozunu sevdirme duasi

İnsanlardan bir kimsenin hasta olmasını istersen kak olarak kullanılan oyulmuş kabağın üzerine şu isimleri yazarak ateşe yakın bir yere at. Yazılacak şey budur:

asiketmevefki

 

Aynı şekilde kabın üzerine aşağıdaki vefki ve metnide yaz.

Okunacak ayet ise şudur. “Fe iza kudiye-ti’ssa-latü fenteşiru filardi vebteğu min fad-lillahi vezkü-ru’llahe kesiren lealleküm tüf-Mhum ve Ayetel Kür-siyide sonuna kadar oku. Bunun şartı ağaç dalını bıçakla değil elinle kesmen koparman ve yere vurmandır. İşte bu vuruş hırsızın sırtında acı duymasına sebeb olur.

Karınla Kavuşma Büyüsü

Karınla Kavuşma Büyüsü, karınızın sizden ayrılması yada ayrı yaşaması sizi üzüyorsa onunla birleşmek için aşağıdaki duayı 21 defa karınızın yiyeceği bir şeye okuyun ve bunu 11 gün boyunca yapın. Dua budur: Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun.Fe keyfe iza cema’nahüm li yevmil la raybe fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun.Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır.Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.La yettehızil mü’minunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın* ve mey yef’al zalike fe leyse minallahi fı şey’in illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve ilellahil masıyr.