Denenmiş Ve Sonuç Alınmış Aşık Eden Büyüler

denenmis-ve-sonuc-alinmis-asik-eden-buyulerDenenmiş Ve Sonuç Alınmış Aşık Eden Büyüler, sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek isteyipte etkili ve denenmiş bir büyü bulamıyorsanız herkesin denediği ve sonuç aldığı aşık etme büyüsünü yaptırabilirsiniz. Bu bize vakit kazandırır çünkü daha önceden tecrübe edilmiştir ve bizim denememiz gerekmez. Aşk söz konusu olunca maalesef zaman hiçbir zaman yetmez. Zaman çok önemlidir çünkü her geçen dakika sevdiğimiz bizden 1 dakika daha uzaklaşır. Düşünsenize bir kim bilir kaç ay beklediniz. Artık zamanı geldi ve aşk büyüsü yaptırıp en hızlı şekilde aşık etmeniz gerekir. İsterseniz aşağıdaki büyüyü yapabilirsiniz. Aşağıdaki büyü sayesinde sevdiğiniz kişi size aşık olur sizsiz yapamaz. Bir adet mum üzerine sevdiğiniz kişi ile kendi adınızı yazın ve aşağıdaki duayı 43 defa muma okuyup mumu yakmaya bırakın yansın ve erisin bitsin kalanları gömün.Denenmiş Ve Sonuç Alınmış Aşık Eden Büyüler konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz aşağıda vermiş olduğumuz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur:Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym.Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın.Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun.Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun.Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun.Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın.Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr.Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun.Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn.Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın.Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun.

Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Büyü

erkek-arkadasinin-senden-kopamamasi-icin-buyuErkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Büyü, erkekler daha vurdumduymazdır ilişkilerde. Eğer Erkek arkadaşınızın size bağlanmasını sizden kopamamasını istiyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırabilirsiniz. Erkekler sorumsuzdur çünkü annesini büyütmüş annesi temizlemiş her şeyini annesi toplamış annesi yemek yapmış ve bir erkek aslında gerçekten her erkek gibi ana kuzusudur. Erkeklerin bu şımarıklığı buradan gelir ve bir erkeğin sorumluluk sahibi alması sizi sevmesi sizin için ona aşk büyüsü yaptırabilirsiniz ve sizi seven erkek zaten sizin istediğiniz şekle girmek için can atacaktır. Erkek Arkadaşının Senden Kopamaması İçin Büyü konusu hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşmak için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz duayı okuyarak ta beklediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki duayı 40 gün boyunca her gün 1 defa okuyunuz fakat her 7. gün ekstradan 7 yasin okuyunuz. Etkilidir abdestli olun ve tesbih çekin. Dua budur: İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve la yehtedun.Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun.Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun.İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym.İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün eliym.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe.bil mağfirah* fe ma asberahüm alen nar.Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.

Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Büyü

erkek-arkadasinin-sozunden-cikmamasi-icin-buyuErkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Büyü, erkek arkadaşınız eğer ki zor birisiyse ve sizi dinlemeyip değişik davranışlarda bulunuyorsa onu dize getirmek için aşk büyüsü yaptırabilirsiniz. Erkek arkadaş sıkıntı verir çünkü erkekler ilişkilerde daha serbest daha baskındır ve genellemede bu böyledir. Erkek gece gezer ama siz gezerseniz sıkıntı çıkarır. Yok böyle bir şey aslında olması gereken bu değildir İşte olması gerekeni elde etmek için, erkek arkadaşınzıı kendinize layık bir sevgili haline getirmek için aşk büyüsü yaparsınız ve inanın keşke daha önce yapsaymışım dersiniz. Erkek Arkadaşının Sözünden Çıkmaması İçin Büyü konusu hakkında çok daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Bu dua çok etkili bir büyüye aittir illaki duymuşsunuzdur. Aşğaıdkaid duayı bir adet yeterince büyük tahta bulun ve üzerine yazın. Tahtanın arkasına kendi isimlerinize yazın. Bu tahtaya 11 gün boyunca ayetel kürsi okuyun ve 11. gün tahtayı kül olana kadar yakın. Küllerini ise gömün.Dua budur: Yes’eluneke maza
yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel
yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma tef’alu min hayrin fe innellahe
bihı alım.Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu
şey’ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya’lemü ve entüm la
ta’lemun.Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi
kebır* ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve
ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl* ve la
yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta* ve mey
yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat
a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha
halidun.İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike
yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym.Yes’eluneke anil hamri vel
meysir* kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min
nef’ıhima* ve yes’eluneke maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü
lekümül ayati lealleküm tetefekkerun.Fid dünya vel ahırah* ve yes’eluneke
anil yetama* kul ıslahul lehüm hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm*
vallahü ya’lemül müfside minel muslıh* ve lev şaellahü le a’neteküm*
innellahe azızün hakım.Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn* ve le emetüm
mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm* ve la tünkihul
müşrikıne hatta yü’minu* ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev
a’cebeküm* ülaike yed’une ilen nar* vallahü yed’u ilel cenneti vel
mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun.Ve
yes’eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa’tezilün nisae fil mehıydı ve la
takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne fe’tuhünne min haysü
emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül
mütetahhirın.

Karısına Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler

karisina-ask-buyusu-yaptiran-kisilerKarısına Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler, karısı ile ayrılan yada araları bozulmuş kişilerin karılarına tekrar kavuşması için yapılan aşk büyüsüdür. Karınızın hasretine dayanamıyorsanız ve karınızı tekrar geri kazanmak istiyorsanız aşk vefki yaptırın. Aşk vefki sayesinde sevdiğiniz kadın sizden ayrılamaz. Karısına Aşk Büyüsü Yaptıran Kişiler  konusu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dilerseniz aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Yandaki vefki sevdiğiniz kadının adını kullanarak yazınız. Ve aşağıdaki duayı okuyunuz. Vefki taşıyınız. Dua budur: Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te’lemune fe innehüm ye’lemune kema te’lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alımen hakıma.İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma.Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma.Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya’melune mühıyta.Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla.Ve mey ya’mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma.Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yeksib hatıy’eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına.Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey’ ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta’lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma.La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma’rufin ev ıslahım beynen nas ve mey yef’al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.Ve mey yüşakıkır rasule mim ba’di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı’ ğayra sebılil mü’minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem ve saet mesıyra.İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda.İy yed’une min dunihı illa inasa ve iy yad’une illa şeytanem merıda.

Eşine Kendini Sevdirme Büyüsü

Eşine Kendini Sevdirme Büyüsü, evlilik çok sıcak ve samimi olması gerekirken çiftler bazen evlendiklerine pişman olurlar. Sevgiliyken durum farklıdır ama bir evi paylaşmak çok daha farklıdır. Sevgiliniz olan kişide belki sizi kaybetme korkusu vardır sizdede aynı korkular vardır ve bu size birbirinize daha iyi davranmayı aşılar. Ama evlenince artık ilişkinin devamı garanti düşüncesi hakim olur ve çiftler birbirlerine çok kırıcı olabilir. Aşk büyüsü ve papaz büyüsü ile bu durum tamamen yerini aşka ve sevgiye bırakır. Aşk büyüsü ve ya papaz büyüsü yaptırdığınız eşiniz tarafından çok sevilir ve sayılırsınız. Eşine Kendini Sevdirme Büyüsü konusu hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz dua örneğinide okuyabilirsiniz. Aşağıdaki duayı 81 defa 40 gün okuyunuz. Dua budur: Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym.Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru’* ve la yehıllü lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne yü’minne billahi vel yevmil ahır* ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fı zalike in eradu ıslaha* ve lehünne mislüllezı aleyhinne bil ma rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh* vallahü azızün hakım.Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma’rufin ev tesrıhum bi ıhsarı* ve la yehıllü leküm en te’huzu mimma ateytümuhünne şey’en illa ey yehafa ella yükıyma hududellah* fe in hıftüm ella yükıyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih* tilke hududüllahi fe la ta teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun.Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba’dü hatta tenkıha zevcen ğayrah* fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yükıyma hududellah* ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya’lemun.Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma’rufin ev serrihuhünne bi ma’rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li ta’tedu* ve mey yef’al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehızu ayatillahi hüzüvev vezküru nı’metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hıkmeti yeızuküm bih* vettekullahe va’lemu ennellahe bi külli şey’in alıym.Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta’duluhünne ey yenkıhne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma’ruf* zalike yuazu bihı men kane minküm yü’minü billahi vel yevmil ahır* zaliküm ezka leküm ve ather* vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun.Vel validatü yürdı’ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey yütimmer radaah* ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil ma’ruf* la tükellefü nefsün illa vüs’aha* la tüdarra validetüm bi velediha ve la mevludül lehu bi veledihı ve alel varisi mislü zalik* fe in erada fisalen an teradım minhüma ve teşavürin fe la cünaha aleyhima * ve in eradtüm en testerdıu evladeküm fe la cünaha aleyküm iza sellemtüm ma ateytüm bih ma’ruf* vettekullahe va’lemu ennellahe bi ma ta’melune basıyr.Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra* fe iza belağne ecelehünne fe la cünaha aleyküm fıma fealne fı enfüsihınne bil ma’ruf* vallahü bi ma ta’melune habır.

Birisini Kendine İbrani Büyüsüyle Aşık Etmek

Birisini Kendine İbrani Büyüsüyle Aşık Etmek, kendinize aşık etmek istediğiniz, çünkü ölesiye aşık olduğunuz birisi varsa en hızlı şekilde bundan kurtulmak için ibranice büyü yaptırabilirsiniz. Birisini Kendine İbrani Büyüsüyle Aşık Etmek için daha fazla bilgi almak istiyorsanız iletişim sayfamızı ziyaret ederek bizimle iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimi duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun.Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun.Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü’minun.Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la’netüllahi alel kafirın.Bi’semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın.Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü’minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü’minın.Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu* kalu semı’na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi’sema ye’müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü’minın.Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn.Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz zalimın.Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima ya’melun.Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü’minın.Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın.Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel fasikun.E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel ekseruhüm la yü’minun.Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya’lemun.Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la’lemun.Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev kanu ya’lemun.Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım.Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül fadlil azıym.

Kocamın Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü

Kocamın Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü, kocanızın size olan sevgisinin boyutu ne olursa olsun illaki gözü başkalarını görür. Erkekler bakarlar ve düşünürler. Bazı kadınlar için bu bile ihanettir. Bu ihaneti yaşamak istemiyorsanız aşk büyüsü yada papaz büyüsü yaptırırsınız. Kocamın Gözleri Sadece Beni Görsün Büyüsü konusu hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. İsterseniz aşağıda verdiğimiz duayı da okuyabilirsiniz. Dua budur: Zalike bi ennellahe nezzelel
kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım
beıyd.Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi
ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi
vel kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel
yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve
ekames salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves
sabirıne fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne
sadeku* ve ülaike hümül müttekun.Ya eyyühellezıne amenu kütibe
aleykümül kısasu fil katla* el hurru bil hurri vel abdü bil abdi
vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min ehıyhi şey’ün fettibaum
bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike tahfıfüm mir rabbiküm
ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu azabün eliym.Ve leküm
fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun Kütibe aleyküm
iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra* elvasıyyetü lil
valideyni vel akrabıne bil ma’ruf* hakkan alel müttekıyn.Fe mem
beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne
yübeddiluneh* innellahe semıun aliym.Fe men hafe mim musın cenefen
ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh* innellahe ğafurur
rahıym.Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe
alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Eyyamem ma’dudat* fe men
kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar* ve
alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın* fe men tetavvea
hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu hayrul leküm in küntüm
ta’lemun.

Sevgilinizin Sizi Hergün Araması İçin Büyü

Sevgilinizin Sizi Hergün Araması İçin Büyü, sevgiliniz size ilgisizse sizi aramıyorsa onun bu ilgisini arttırmak ve gün içerisinde sizi daha çok özlemesini ve merak etmesini sağlamak amacıyla taşlıktan 5 tane taş alın bakır tasa koyun içine gül suyu koyun aşağıdaki dua da bir kapıda yazılır ve o kağıt kaseye atılır tas kaynatılır kaynayan gül suyu ve taslar doğaya saklanır. Dua budur: Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey’in kadır.İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab.Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza batıla* sübhaneke fekına azaben nar.Rabbena innena semı’na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kıyameh* inneke la tuhlifül mıad.

Eski Sevgiliyle Aşk Yaşama Büyüsü

Eski Sevgiliyle Aşk Yaşama Büyüsü, kanayan yara eski sevgiliniz için her şeyi her yolu denemenize rağmen bir yanıt alamıyor ve barışamıyorsanız onunla yeniden bir araya gelmek için aşk büyüsü yaptırmalısınız. Eski Sevgiliyle Aşk Yaşama Büyüsü  konusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz çekinmeden bizi arayıp aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Dilerseniz aşağıda verdiğimiz duadan da faydalanabilirsiniz. Dua budur: Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Eski Sevgiliyle Aranda Aşk Olması İçin Büyü

Eski Sevgiliyle Aranda Aşk Olması İçin Büyü, eski sevgilinle aşkınız bitmiştir elbetteki tek taraflı olarak. Sizdeki aşk devam eder ve bu da acı verir. eski sevgilinizle tekrardan aranızda aşk olması için ak büyüsü yaptırabilirsiniz. Aşağıdaki duadan da yararlanabilirsiniz. Eski sevgiliyle aranda aşk olması için büyü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur: Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa.Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka.Ülaikellezıne ya’lemüllahü ma fı kulubihim fe a’rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa.Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma.Fe la ve rabbike la yü’minune hatta yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma.Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita.Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma.Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma.