Bağlamak İçin

Bu mevzu sahih ve mücerrebdir. Bizden bir kere çıktı ve senin zimmetine girdi. Sende bunu cahil kimselere sakın öğretme!

Bunun için: Kırmızı ipekten bir ip al ve ipin üzerine yedi düğüm at. Her düğümü bağlarkende aşağıdaki Azimeti yedi (7) defa oku. Yedi düğümü bağladıktan sonra, ipi Ummal (Kına çiçeği tohumu) ile buhurla. Siyah bir bez üzerine aşağıda gelecek olan tılsımatı yazdıktan sonra, okumuş olduğun ipi bezin içine sar. Daha sonra bunu bir Keçi boynuzunun içine koy. Bağlamak istediğin kişiyi bu boynuzun üzerinden geçirt. Geçirttikten sonra boynuzu sahibi bilinmeyen bir mezara göm. Zina eden erkek asla birleşemez.

Her düğüme yedi defa okunacak Azimet budur:

baglamak-icin

Sevdiğim adamın evlenmesini engellemek için dua

Sevdiğin bir kişi zorla kandırılıp başka birine gönlü,sevdası gittiği zaman yapılacak olan bazı vefk çalışmaları ile kişi nerde olursa olsun uzaklarda olma durumunda bile kişi devamlı olarak sizi düşünmesini sağlayabilirsiniz

 

İnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibâdetihî ve yüsebbihûnehû ve lehû yescüdûn. Ve lillâhî yescüdü men fi’s-semâvâti ve’l-ardi tav’an ve kerhen ve zılâlühüm bi’l-ğudüvvi ve’l-âsâl. Ve lillâhi yescüdü mâ-fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ardi min-dâbbetin ve’l-melâiketü vehüm lâ yestekbirûn. Kul âminû bihî ev lâ tu’minû, innellezîne ûtü’l-ilme min kablihî izâ tütlâ aleyhim yahirrûne li’l-ezkâni süccedâ. Ülâikellezîne en’amallâhü aleyhim mine’n- nebiyyîne min-zürriyyeti âdeme ve mimmen hamelnâ me’a nûhin ve min-zürriyyeti ibrâhîme ve isrâîle ve mimmen hedeynâ ve’ctebeynâ izâ tütlâ aleyhim âyâtü’r-rahmâni harrû sücceden ve bükiyyâ. Elem tera ennallâhe yescüdü lehû men-fis’semâvâti ve men fi’l-ardi ve’ş-şemsü ve’l-kameru ve’n-nücûmü ve’l-cibâlü ve’ş-şeceru ve’d-devâbbü ve kesîrun mine’n-nâsi ve kesîrun hakka aleyhi’l-azâbu ve men yühinillahü femâ lehû min-mükrim, innellâhe yef’alü mâ-yeşâ’u. Hâzâni hasmâni’htasamû fî rabbihim fellezîne keferû kuttı’at lehüm siyâbün min-nâr, yusabbü min-favki ruûsihimü’l-hamîm. Ve izâ kîle lehüm-üscüdû li’r-rahmâni kaalû vema’r-rahmânu enescüdü limâ te’mürûnâ ve zâdehüm nüfûrâ. Vecedtüha ve kavmehâ yescüdûne li’ş-şemsi min-dûnillâhi ve zeyyene lehümü’ş-şeytânü a’mâlehüm fesaddehüm ani’s-sebîli fehum lâ yehtedûn. İnnemâ yü’minü bi-âyâtina’l-lezîne izâ zükkirû bihâ harrû sücceden ve sebbihû bi-hamdi rabbihim vehüm lâyestekbirûn. Kale lekad zalemeke bi-sü’ali na’cetike ilâ ni’âcih, ve inne kesiran mine’l-huletâ’i leyebğî ba’duhum alâ ba’dın illa’llezine âmenû ve amilu’s-sâlihâti ve kalîlün mâ-hüm ve zanne dâvûdü ennemâ fetennâhü fe’s-tağfere rabbehû ve hara râki’an ve enâb. Ve min âyâtihî’l-leylü ve’n-nehâru ve’ş-şemsü ve’l-kameru lâ tescüdû li’ş-şemsi velâ li’l-kameri ve’s-cüdû lillâhillezî halekahünne in-küntüm iyyâhu ta’budûn. Ve entüm sâmidûne fe’s-cudû lillâhi ve’büdû. Ve izâ kuri’e aleyhimu’l-Kur’ânu lâ-yescüdûn. Kellâ lâ-tüti’hü ve’scüd ve’kterib.

Erkekliği bağlı olanı çözmek için dua

Matlubunun vücuduna temas etmiş elbise parçasına Esma-i seba dan şu üç ismi:

bag

ve matlubunun ismini hurufu mukatta’ olarak yaz. Ama bu ameli Pazar gününe denk gelen arabi ayın üçüncü gecesi yaz. Yazdıktan sonra yeni bir kandilde katran ile fitil gibi yaparak yak. Matlubun seri bir şekilde yanına gelir. Yanına geldiği zaman, kandili söndürüp soğuk su içine koyki, matlubun istirahat etsin. Daha sonra Esmai sebayı Karga kanı ile

bag2

Nezele mines sema-i melekün min demin rakibün ala feresin min demin biyedihi arinun min demin yadribüd deme kezalike nenzeku fülanete binti fülanete.bir defa oku. Sonra yazdığın bu kağıdı suda ıslatıp, yazıyı su ile ezdikten sonra, bu suyu matlubuna içirirsen bu tesirden kurtulur.Yapacağın her ameli iyi düşün, yapacağın amelin şartlara uygun olduğunda ve tasrifte (kullanmak) onların usülüne uyarsan, bütün amellerin sahih olur.

Esma-i sebanın şartı, isimler şu harflerle yazılır:

bag3

kendini iyi hissetmek için dua

Namazda, taharette, vesair bütün hususlarda Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için her gün on (10) kere bu dua ya devam etmek çok faydalıdır.
Euzübillahimineşşeytanirraciym. Deyip sol tarafına tükürür ve devamında;
Amene billahi ve bi rasulihi ve hasbiyallahü vela ilahe illallahül evvelü vel ahiru vezzahiru vel batınu ve hüve bi, küllişeyin aliym. Vela havle vela kuvvete illabillahil aliyyil aziym* okunur.

NAZAR İÇİN

Nazar olmuş kimse için, Esma-i sebayı su üzerine oku ve suyu nazar olan kişiye içir. Daha sonra yedi karış uzunluğunda keten olan bir ip alıp, Esma-i sebayı bir defa ipin üzerine oku ve ipi o kişinin üzerinde bir defa çevir. Aynı ameli altı defa tekrar et. Yedi defa okuyup çevirdikten sonra, o kişinin sağ omuzundan, sağ eline kadar ölç. Aynı şekilde sol omuzundan sol eline kadar ölç. Eğer ip iki tarafındada aynı gelirse, o kişide nazar yoktur. Eğer ip uzarsa, nazar değiren onu seven birisidir. Eğer ip kısalırsa, onu sevmeyen kötü gözlü birinin nazarı değmiştir. Bu işlemi ip normal olana kadar devam edersin. Ama sen o kişinin etrafında ipi çevirirken sakın ipi yere koyma! Amelini tamamladıktan sonra ipi dürer ve nazarı olan kişinin üzerine asarsan, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur.

Kendinden soğutmak için dua

Kalp kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz misalidir. Hayatımızda da bunun gibi olaylar yaşarız. Sizi sürekli üzen sizi kıran birisi vardır ama sizden hiçbir şekilde vazgeçmez. Sizi saplantı haline getirmiştir ve her defasında aynı şeyleri yaşarsınız. Ayrılmak istersiniz ama ayrılamazsınız hatta bunu söylemeye bile çekinirsiniz. Tek çare artık onun sizi bırakması onun sizden soğumasıdır. O sizden soğuduğunda size ilgi duymaz hale gelir ve sizi saplantı haline getirmekten vazgeçer.. Bu yönde yapılan işlemlerden ziyade okuma ile yapılabilecek uygulamalarda bulunur. Bir kimseyi kendinizden soğutmak niyeti ile aşağıdaki duayı … zamanında … defa okuma yapabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard. Tavan ve kerha. Ecibu vesmeu ve etıu li hamili kitabi hazihil esma-i semialin esleın. Vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezel.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yürsile aleyha husbanen mines sema-i fetusbiha saiden zeleka. Ev yüsbiha maüha ğavran felen testetıa lehü taleba. Ve yeselüneke anil cibali fekul yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha ivecen ve la emta. Ve inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun fekale ya rabbi biyüsrin yübsirun ğavran yübsirun kema yübsirul bahri li musa ibni imran ve kema yübsirul ürdüne li isa ibni meryem aleyhisselam. Senestedricühüm min haysü la ya’lemün.

Böylece su durur ve tılsım iptal olur. Veya sekizinci isimle beraber şu Ayeti kerimeyi bir çanak üzerine:

Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraeytüm in esbeha maüküm ğavran femen ye’tiküm bimain muın.

suya atarsan, suyun yardımcısı Allah c.c. ın izniyle mahfolur ve su durur.

istediğin kişiyle evlenmek için dua

Evlilik kutsal bir mertebe olduğundan hayat arkadaşınızı iyi seçmeniz gerekmektedir. İyi güzel zamanlar olduğu gibi evlilik yuvasında bir takım sorunlar veya anlaşmazlıklar da olabilir. Özellikle iki insanın birbirini çok severken ailelerin müsade etmememesi engellerin çıkması durumlarında yapılan bazı yöntemler vardır veya dualar ile rahmani olarak etkili çalışmalar yapılmaktadır. Erkek veya kadın aşk sevgi konusunda çok sorunlar yaşayıp acı çekebilir. Sonradan duyulan pişmanlıklar veya eski mutlu günleri anımsatan anılar insanı derinden etkiler. Bu gibi durumlarda kişiler arayış içersinde olabilir. Önceden olduğu gibi mutlu muhabbet dolu güzel günlere dönmek amacıyla kişiye özel itinalı hazırlanan etkili yöntemlere yer verilmektedir. Uzman ilim sahibi medyum ve hocalar bu konularda kendilerini ıspatlayan ve insanlara şifa vermeye vesile olarak nam salmışlardır. Bu veya benzer sorunları olan kimseler konu hakkın nelerin nasıl yapıldığı konusunda bu kişilere başvurabilmektedirler. Ayrıca dua ile kendiniz okuyabileceğiniz denenmiş bir çok uygulamla ve tılsımlar bulabilirsiniz. Örneğin ; Lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün aleyhi ma anittüm harisün aleyküm bil müminine raufun rahim fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

istedigin-kisiyle-evlenmek-icin-dua
Bu ayeti kerimeleri aşk yönünde darda olan her insanın okumasında çok büyük faydalar vardır. Allahü Teala kısa sürede dardan kurtarır.

“Bismillahi’rrahmâni’rrahîm.

“La şamhi-yâs” üç defa “Ya Temlîha” üç defa “Ya Barîyabûşa” üç defa sonra “inka-lebeti’l-ehcâ-ru ve’nkalebeti’l-eşcâru ve’n-kalebeti’l-arzû-ne ve’nkalebeti’s-semâvâtu ve’n-kalebeti’l-levha ve’nkalebeti’l-Kürsiy-yu ve’nkalebe-ti’l-arşu ve’nkalebeti’ş-şem-su ve innehüm ila Rabbihim le münkalibûn. YaTalsetüş ya Talsûş izhebü bi kalbi’d-dînari kema inkalebe’l-leylü ve’n-nehâru ya hatife’l-ebsâr ihtafi’l-ebsâr, bi hakki Cebrail, Mîkaîl kebîrüküm ve İsrafil yesükuküm ve Azrail yecme’uküm ven tesharü e’ya-ne’n-nâzırîne ve aktır-ûhum “ve cahu bisihrin azîm”. Kezalike eyyühe’l-huddâm en-tes-harû e’yane’n-nâzirîne ve benî Âdeme ve benâti Havva.” Sonra orucun bitiminde azimeti yedi defa oku. Böylece dinarlar Allah’ın izniyle insanların gözünde başka görülür olur.

Bismillahirrahmanirrahim. Kemain enzelnahü mines sema-i fahteleta bihi nebatül ardı feesbeha heşimen tezruhür riyah. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma liz zalimine min hamimin ve la şefiın yuta’. Alimet nefsin ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesi elcevaril künnes. Velleyli iza asas. Vessubhı iza teneffes. Sat. Velkurani zizzikri belillezine keferu fi izzetin ve şikak.

Kaynana uzaklaştırma duası

besmele ile baslayip:fe ente recai ya ilahi ya seyyidi fe fülle lemimel ceysi in rame bi adet (Yüzüne 10 defa oku üfle) 20 ye yakin dirdirci kaynana üzerinde denenmistir

Bismillahirrahmanirrahim. Ve yürsile aleyha husbanen mines sema-i fetusbiha saiden zeleka. Ev yüsbiha maüha ğavran felen testetıa lehü taleba. Ve yeselüneke anil cibali fekul yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaan safsafa. La tera fiha ivecen ve la emta. Ve inna zehabin bihi le kadirun. Cebbarun fekale ya rabbi biyüsrin yübsirun ğavran yübsirun kema yübsirul bahri li musa ibni imran ve kema yübsirul ürdüne li isa ibni meryem aleyhisselam. Senestedricühüm min haysü la ya’lemün.

Böylece su durur ve tılsım iptal olur. Veya sekizinci isimle beraber şu Ayeti kerimeyi bir çanak üzerine:

kaynana-uzaklastirma-duasi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul eraeytüm in esbeha maüküm ğavran femen ye’tiküm bimain muın.

suya atarsan, suyun yardımcısı Allah c.c. ın izniyle mahfolur ve su durur.

sevdiğine kendini sevdirme kendini düşündürme dua

 

sevdigine-kendini-sevdirme-kendini-dusundurme-dua

Bir kişinin size kalpten gerçek bir aşk yaşaması için bu işlemi inanarak kalpten inanarak dua etmelisiniz. Hayırlı ise kısmetinizde var ise duanız en kısa zamanda etkisini gösterecektir.

Sizi sevmesini istediginiz kişinin resmini önünüze alarak,
Abdestli olarak hiç nefes almadan aşagıdaki dua okunup üflenir.

Yuhibbunehüm kehebbüllezine amenü eşeddi hubbullahü ve ceale,ş şemse zıyaen ve,l
kamere nüren Vallahi Alim-i bizatis sudür

hakkı için Rabb xxxx kızı xxxx nın üçyüzaltmış damarı ve bütün bedeni beni sevsin bana aşık olsun
der üflersiniz cuma günü 1 saat te yapmanız 3 gün tekrarlamanız kafidir.

1 17:43:00 76 18:59:00 1 ci saat budur perşembe akşamı.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard. Tavan ve kerha. Ecibu vesmeu ve etıu li hamili kitabi hazihil esma-i semialin esleın. Vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezel.

Eşinle iyi geçinmek için dua

Tatlı muhabbet ve güzel geçim için aşağıdaki duayı tatlı bir şey üzerine veya bir meyve üzerine .. kere okuyup sevdiğine yedir, deli divane olur.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemain enzelnahü mines sema-i fahteleta bihi nebatül ardı feesbeha heşimen tezruhür riyah. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüver rahmanürrahim. Yevmel azifeti izil kulübü ledel hanaciri kazimine ma liz zalimine min hamimin ve la şefiın yuta’. Alimet nefsin ma ahdarat. Fela uksimü bil hunnesi elcevaril künnes. Velleyli iza asas. Vessubhı iza teneffes. Sat. Velkurani zizzikri belillezine keferu fi izzetin ve şikak.

esinle-iyi-gecinmek-icin-dua

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard. Eclibü vesmeu ve etıu li hamili kitabı hazihil esma-i asalin esleın vekıfühüm ennehüm mesulün. Ve men yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seir. Ve bil hakkı enzelnahü ve bil hakkı nezele. Huşin aktaruşin hüvallahü sabavüsin şavutin saratin keyın heliın yelın yelın cebabirul cebabiratü üscüdü vakıfan

esinle-iyi-gecinmek-icin-dua2

karabiberle yapılan büyüler

Muhabbet için sol eline tartılmamış 21 kara biber tanesi alasın yazacagım duayı okuyup biberleri ateşe bırakasın günde 3 kez sabah öğle ve akşam 7 gün devam edesin kim olursa olsun senin aşkından deli divane olur ve senden asla ayrılmak istemez saygılarımla bismillahirrahmanirrahim
Hubbü ve innehu lihubbü bilhayr lişedidün 21 kez okuncak dua

Kadkalşin kadkalşin ma’muşin ma’muşin merşuşin merşuşin atarişin atarişin deharişin deharişin elbesehin düfeal elyahin ısrufü vekşifü barakallahü fike ve aleyke demraşin demraşin ahin ahin hüve hüve ısrifü ve ahriku külli maniın yemneu bi hakki hazihil esma-i heyuşin heyuşin ehayeşin mihradişin haduşin eymavani şatmarihan mukmerin külli berheşin ğalmeşin hertın heşan kerheyhin behkirin meşmeşen kenişen tulişyen. Kalu semi’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masır. Uksimu aleyke ya taytarheşin ve ente ya faktırin ve ente ya hadranin ve ente ya ricvanin bi hakki hazihil esma-i illa ma emertüm a’vanükel müvekkiline bi hazel mekani en yensarifü anni ve an masea ileyye haysü insarifü anküm saliman ğatimen bi hakkil ismil azimül a’zamüllezi evvelühü alin ve ahiruhü alin ve hüve şelın biğayri yubeyyeyehin bitekhin bitekfalin insarifü barekallahü fiküm ve aleyküm.